Tolo 550

Tolo 550
Tečno koncentrovano neutralno sredstvo za i dezinfekciju

  • registrovano u nemačkom Veterinarskom društvu u sektoru za hranu
  • Rastvorljiv u vodi
  • Širok spektar efikasnosti
  • primena na svim vodoperivim površinama
  • pogodan u osetljivim oblastima
  • u svim oblastima industrije prerade hrane

Tolo 550 primena proizvoda:

Tolo 550 je tečni koncentrat za čišćenje i dezinfekciju, bez dodatka parfema. Kao proizvod neutralne pH vrednosti, moćno rastvara blage do umerene nečistoće i poseduje izuzetnu kompatibilnos sa materijalima koje čisti. Pravim odabirom aktivnih sastojaka omogućeno je da se Tolo 550 koristi kao kombinovano sredstvo (čisti i dezinfikuje u isto vreme) ili samo kao dezinficijens. Rastvori koji se koriste nisu kaustični, ne izazivaju koroziju i ne izbeljuju.

Tolo 550 je akalno sredstvo za čišćenje i održavanje koje se koristi na svim površinama otpornim na alkalije, za uklanjanje upornih zaprljanja, kao npr za rastvaranje smola od dimljenja u pušnicama. Proizvod se može upotrebljavati za čišćenje roštilja i posuda za prženje u dubokom ulju.

Tolo 550 je posebno dobijen za primenu u prehrambenoj industriji i trgovini. Usled neutralne pH vrednosti i kompatibilnih sastojaka, može se koristiti na svim vodoperivim površinama. Tolo 550 se takođe koristi u klanicama, postrojenjima za obradu mesa u mesnoj industriji, u kantinama, pekarama, fabrikama pića, fabrikama za obradu ribe i delikatesa, kao i u drugim sektorima.

Ako se koristi manuelno, Tolo 550 naprskati na hladnu površinu ili naneti na drugi način i isprati nakon određenog vremena delovanja. Za efikasnu dezinfekciju, prema opštem pravilu, neophodno je naneti 0,4 l rastvora po m2.
Čišćenje:
Koncentracija: 0.3 – 3.0 %
Temperatura: 30 – 50 °C (86 – 122 °F)
Vreme: 10 – 20 min
Dezinfekcija (prema NVD):
Koncentracija: 1.0 %
Temperatura: 10 °C (50 °F)
Vreme: 30 min (60 min ako je sadržaj proteina visok)
Izolovana instalacija niskog pritiska:
U slučaju nephodnih razblaženja, sledite uputstva proizvođača opreme da bi se preporučena koncentracija koja se primenjuje mogla meriti na izlazu iz mlaznice.
Nakon upotreba sredstava za čišćenje u prehrambenoj industriji, apsolutno je neophodno sve čišćene površine isprati vodom kako bi se uklonila sva zaprljanja i ostaci proizvoda.

TEHNICKI PODATCI:
Gustina: 1,03 g/ml
pH vrednost: 9,0-9,5

Sastav:
Surfaktanti (anjonski/nejonski), aktivni sastojak za dezinfekciju ( alkilamin) kompleksirajuća sredstva, bilderi

NAZNAKE:

Koristite biocide oprezno! Pre upotrebe uvek procitati informacije o proizvodu na etiketi. Proizvod je smeša koja se mora obeležiti na etiketi. Obratiti pažnju na savete na etiketi i u bezbednosnom listu.

Napomena:
Isključivo za industrijsku upotrebu. Navedeni podaci mogu služiti samo kao smernica i zasnovani su na trenutnom znanju i iskustvu. Oni ni na koji način ne oslobađaju korisnika da sprovede
sopstvenu proveru i testove pogodnosti proizvoda u namenjene svrhe. Prezentovani podaci ne predstavljaju garanciju svojstava i stabilnosti proizvoda koje treba da ponude. Ukoliko postoji razlog, podaci su podložni tehničkim modifikacijama. Uz navedene podatke treba poštovati važeću verziju bezbednosnog lista EU.

Kontakt

TOLO STERISOL SUPER

Sredstvo za dezinfekciju i izbeljivanje na bazi hlora

O 33

O 33 je tecni dezinficijens na bazi vodonik peroksida za hladnu i toplu dezinfekciju.

O 33 AKTIV 15

O 33 AKTIV 15 je koncentrovani dezinficijens za hladnu i toplu dezinfekciju.